Dodaj ogłoszenie

Ototurysta Regulamin

Regulamin Portalu Ototurysta.pl

I Definicje.

Ilekroć w regulaminie występują terminy pisane wielką literą, mają znaczenie jak poniżej.

 1. Portal–  platforma internetowa prowadzona pod domeną ototurysta.pl przez - Ototurysta.pl Arletta Ryszka, Ul. Mała 7 Kopalnia, 42-274 Konopiska, NIP 5732599401.
 2. Partner - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która współpracuje z Portalem w zakresie umieszczania Ogłoszeń.
 3. Obiekt – miejsce turystyczno-rekreacyjne, należące do Partnera, którego dotyczy rezerwacja dokonywana przez Turyste.
 4. Turysta – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług Portalu. Turystą może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnej za uprzednia zgodą opiekuna prawnego.
 5. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Portalu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Turysty.
 6. Oferta – wszelkie informacje o Obiekcie, zgłoszone przez Partnera do Portalu.

II Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin ten dotyczy zasad świadczenia usług za pomocą Ototurysta.pl, należącego do Ototurysta.pl Arletta Ryszka, Ul. Mała 7 Kopalnia, 42-274 Konopiska, NIP 5732599401, zwanego dalej Portalem.
 2. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Partnera/Turysty  jak również prawa i obowiązki Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Ototurysta.pl.
 4. Partner może dodawać Oferty po uprzednim wyrażeniu akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

III Techniczne warunki korzystania z Serwisu.

 1. W celu korzystania z Portalu Turysta/ Partner powinien posiadać:
  - urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  - dostęp do sieci Internet;
  - adres poczty email.
 2. Portal zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Partner i Turysta.
 3. Partner/ Turysta decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Turysty, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. Portal informuje, iż wyłączenie przez Partnera/Turysty  możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.ototurysta.pl stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

IV Rejestracja.

1. Rejestracja w Portalu jest zawsze nieodpłatna.
2. Turysta w celu założenia „Konta” dokonuje rejestracji podając  Login (e-mail) , hasło. Jeżeli Turysta chcę otrzymać fakturę VAT powinien podać dane po dokonaniu logowania w zakładce „Moje Dane” .
3. Partner  w celu założenia „Konta” dokonuje rejestracji podając Login (e-mail), hasło, dane potrzebne do dodawania obiektu oraz wszystkie informacje w formularzu dotyczące obiektu. Jeżeli Partner chcę otrzymać fakturę VAT powinien podać dane po dokonaniu logowania w zakładce „Moje Dane”
4.Przy rejestracji, Partner/Turysta zobowiązany jest do akceptacji niniejszego regulaminu.
5.Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link aktywujący. W przypadku nie otrzymanie linku aktywacyjnego Partner/Turysta może zwrócić się do Portalu, który niezwłocznie udzieli wszystkich informacji.
6.Administrator dokonuję aktywacji Oferty po weryfikacji jej treści.
7.Partner/Turysta przez akceptacje regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
•przystąpiłem  dobrowolnie do korzystania z usług Portalu;
•zapoznałem się z Regulaminem;
•dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;
8. Hasło podawane przy logowaniu w Portalu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.  Hasło można zmienić na stronie www.ototurysta.pl  poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego  hasła.
9.Utworzenie Konta obok aktywacji Oferty zapewnia Partnerowi dodatkowo pełen dostęp do jego profilu ( np. w celu ich edycji). Aktywacja Konta przez Partnera następuje po utworzeniu hasła, wskazaniu adresu e-mail, aktywowaniu go przez Partnera poprzez kliknięcie w link wysyłany przez Portal na podany adres e-mail.
10.Portal nie udostępnia danych osobowych, podanych przy rejestracji osobom trzecim, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
11. W przypadku przeglądania zawartości Portalu  rejestracja nie jest obowiązkowa.

V Zakres usług Serwisu.

Portal umożliwia Turystom m.in.:

 1. odnalezienie interesujących miejsc noclegowych i atrakcji turystycznych (usługa nieodpłatna)
 2. stworzenie własnego przewodnika w pdf,  (usługa nieodpłatna)
 3. przekazanie na łamach Portalu wiadomości ze swojego terenu (usługa nieodpłatna)
 4. skorzystanie z usługi konsultanta w zakresie zaplanowania wycieczki dla indywidualnego klienta (usługa odpłatna)

Po rejestracji i opłaceniu usługi Partner może korzystać m.in. z:

 • wstawienia opisu reklamowanego Obiektu z informacją o dogodnościach jakimi dysponuje obiekt m.in. „wyposażenie pokoi” „wyposażenie obiektu”, z możliwością jego edycji w dowolnym momencie, wielokrotnie.
 • wstawienia od 1 do 32 zdjęć przedstawiających dany obiekt. Ilość zdjęć uzależniona jest od wykupionego pakietu.
 • wstawiania filmu z Youtube przedstawiającego dany obiekt. Możliwość wstawienia filmu uzależniona jest od wykupionego pakietu.
 • umieszczenie danych teleadresowych obiektu w tym adres www pierwotny obiektu jeśli jest.
 • oznaczenie lokalizacji obiektu na mapie widocznej w ogłoszeniu,
 • udostępnienie formularza zapytań dla zainteresowanych przekierowujący wiadomości bezpośrednio na podaną skrzynkę email,
 • bezpłatnej edycji ogłoszeń w dowolnym momencie w zakładkach moje ogłoszenia - noclegi, moje ogłoszenia - atrakcje turystyczne i moje ogłoszenia - oferty promocyjne,
 • kompleksowej pomocy obsługi merytorycznej i technicznej ze strony administracji Portalu,
 • stałego kontaktu z administracją Portalu, umożliwiającą przekazywanie informacji o wydarzeniach z Waszego terenu (informacje te będą wyświetlane na stronie www.Ototurysta.pl w zakładce wydarzenia).
 • możliwości dodawania opinii i komentarzy przez odwiedzających turystów pod danym obiektem,
 • umowa wynikająca z dokonania rezerwacji przez Turystę  w Obiekcie jest zawiązywana bezpośrednio między Turystą, a Partnerem,
 • Portal  nie pobiera prowizji od dokonanych przez Partnera transakcji,
 • Turysta może skontaktować się z Partnerem używając danych udostępnionych przez Portal,
 • zakazane jest umieszczanie ogłoszeń przez Partnera oraz opinii przez Turystę: niosących treści bezprawne; obelżywych lub oszczerczych, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite; fałszywych lub mylących; naruszających  prawa osób trzecich; rozpowszechniających spam; zawierających linki oraz reklamy serwisów konkurencyjnych dla www...., wirusów czy innych technologii działających na szkodę Serwisu i Użytkowników,
 • portal nie jest odpowiedzialny za poprawność i kompleksowość informacji oraz za daty podane przez Partnerów/Turystów.
 • portal nie jest też odpowiedzialny za zobowiązania finansowe ze strony Turystów w odniesieniu do dokonanej rezerwacji u Partnera.

VI Ogłoszenia.

1.Oferta Obiektu zostaje aktywowana na www.ototurysta.pl w ciągu 24 godzin po:
·          podpisaniu regulaminu w wersji papierowej, uzupełnieniu formularza o obiekcie z przedstawicielem Portalu Ototurysta.pl i opłaceniu abonamentu lub
·          dokonaniu rejestracji, akceptacji regulaminu, dokonaniu opłaty lub
-          wyrażeniu chęci rejestracji w trakcie rozmowy telefonicznej, otrzymaniu regulaminu na podany adres e-mail, opłaceniu abonamentu.
2.Partner może edytować ogłoszenie w trakcie dodawania ogłoszenia.
3. Partner ma możliwość modyfikacji parametrów ogłoszenia podczas jego emisji. Wprowadzenie zmian w związku z dokonaną modyfikacją parametrów nie może dotyczyć elementów istotnych umowy ( rodzaju przedmiotu/usługi) oraz wprowadzać Turystów w błąd.
4. Ogłoszenie zostaje w pamięci serwisu w pakiecie bezpłatnym, chyba że Partner poinformuje o konieczności jego wygaśnięcia/usunięcia.
5.Partner nie może wystawiać m.in. ofert dotyczących przedmiotów/usług zakazanych bądź niosących treści pornograficzne, naruszających dobra osób trzecich, niebezpiecznych substancji chemicznych, substancji psychotropowych i środków odurzających, w szczególności narkotyków, a także innych substancji, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy ich posiadanie i obrót jest prawnie zakazany.
6.Portal ma możliwość usunięcia każdej oferty,  bez uprzedniego wezwania  Partnera do samodzielnej modyfikacji ogłoszenia, jeżeli ogłoszenie  narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawne. Przyczyną usunięcia ogłoszenia może być także zgłoszenie naruszeń Regulaminu przez inne podmioty korzystające z Portalu.
7.Jeżeli ogłoszenie zostanie usunięte – Partner zostanie o tym powiadomiony poprzez wysłanie informacji wyjaśniającej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.

VII Prawa i Obowiązki Partnera.

 1. Partner jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która współpracuje z Portalem w zakresie umieszczania Ofert, korzystającą z usług Portalu na podstawie Umowy i/lub niniejszego regulaminu w sposób dobrowolny.
 2. Partner nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć,  logotypów będących własnością intelektualną Portalu, Turysty bądź innego Partnera.
 3. Partner przekazując materiały, przesyłając zdjęcia lub zlecając Portalowi wykonanie zdjęć/materiałów, udziela Portalowi licencji na możliwość umieszczania ich na Portalu oraz na rozpowszechnianie, udostępnianie, w celu realizacji postanowień niniejszej umowy oraz dla celów marketingowych. 
 4. Partner w chwili podpisania umowy lub zarejestrowania się na Portalu ma prawo do dokonywania wszelkich czynności zobowiązujących oraz warunki do wykonania umowy zgodnie z przekazanymi Portalowi informacjami.
 5. W razie utraty przez Partnera prawa do reprezentacji bądź też braku możliwości wykonania zobowiązania ze względu na pogorszenie się warunków w wyniku siły wyższej ( np. spalenie Obiektu) Partner zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Portalu. 
 6. Partner na łamach Portalu dostarcza informacje o Obiekcie poprzez publikację zdjęć, filmu oraz przesłanie opisu Obiektu. Opis powinien zawierać m.in. szczegóły dotyczące świadczonych usług, dostępnych lokalizacji; szczegóły dotyczące cen.
 7. Zmiana informacji dokonana przez Partnera o rodzaju, terminie, cenie i lokalizacji zdjęć nie wiążą Turystów, którzy dokonali rezerwacji przed datą ich publikacji na łamach Portalu.
 8. Partner zobowiązuje się, że przekazane Informacje będą prawdziwe, rzetelne  i wiarygodne oraz że będzie je uaktualnił na bieżąco.
 9. Informacje o Obiekcie, dostarczone wraz z załączonymi zdjęciami, pozostają własnością Partnera. Portal, ma możliwość ich edytowania, zmieniania oraz tłumaczenia na inne języki.
 10. Partner nie może przekazywać kodów do konta w Portalu osobom trzecim, za wyjątkiem osób należycie umocowanych przez Partnera do działania w jego imieniu.
 11. Partner ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich Usług wobec Turysty, chyba że nastąpiło to wskutek Siły wyższej lub z przyczyn leżących w gestii Turysty.

VIII Wynagrodzenie.

 1. Partner opłacać będzie stały abonament za rok płatny z góry, w związku z utrzymywaniem jego profilu w Portalu. Wysokości abonamentu określona jest w cenniku stanowiących integralną część regulaminu.
 2. Partner ma możliwość zwiększenia swojego abonamentu na wyższy w dowolnym momencie oraz/lub dokupienia usług dodatkowych dostępnych na łamach Portalu.
 3. Turysta opłacać będzie usługi odpłatne dostępne na łamach Portalu i określone w udostępnionym cenniku.
 4. Abonament powinien być wpłacany zgodnie z  następującymi zasadami:
  - zapłata następuje na podstawie dokonanego zamówienia tj. dodania obiektu noclegowego i/lub atrakcji turystycznej lub wysłania pytania do doradcy.
  - partner dokonuje zapłaty w formie gotówki, przelewu lub za pośrednictwem systemu płatności Dotpay.
  - po zaksięgowaniu płatności, Administrator udostępnia Ogłoszenie na łamach Portalu.
  - po zaksięgowaniu płatności, Administrator wystawia fakturę Vat, przesyła ją w formie elektronicznej na podany przez Partnera adres e-mail lub wystawia w trakcie spotkania przy podpisaniu Umowy. Faktura będzie wystawiana tylko gdy w formularzu rejestracyjnym nastąpi zaznaczenie funkcji „czy chcesz otrzymać fakturę” lub gdy w trakcie spotkania Partner wyrazi taką wolę.
 5. Upływ okresu, za który został opłacony Abonament skutkuje ograniczeniem funkcjonalności ogłoszenia - Oferty w postaci usunięcia wybranych danych, zdjęć, filmu na Portalu Ototurysta.pl.
 6. Partnera, który przedłuży usługę i opłaci abonament obowiązuje cennik z dnia wyrażenia woli o przedłużeniu abonamentu.

IX Prawa i Obowiązku Portalu.

 1. Portal troszczy się o należyte działanie platformy internetowej www.ototurysta.pl o każdej porze.
 2. Portal zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Partnera w przypadku:
  - złamania zasad umowy oraz regulaminu;
  - podejmowania działań na szkodę Turysty, innego Partnera, Portalu;
  - podawania nieprawdziwych danych;
  - po powzięciu przez Portal wiarygodnej informacji o podaniu przez Partnera oferty niezgodnej z prawdą..
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści Ogłoszeń przekazywanych przez Partnerów, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność. Treść Oferty i jej warunki są ustalane z Partnerem i redagowane przez Portal lub redagowane przez Partnera samodzielnie.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Partner przekazał kody dostępu do swojego konta w Portalu.
 5. Portal daje możliwość Turystom wystawiania opinii o obiekcie, podejmując starania do monitorowania ich treści. W razie umieszczenia obraźliwych wyrażeń, wyzwisk lub danych innych osób, Portal zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub usunięcia takiego rodzaju opinii.
 6. Portal nie odpowiada za zażalenia i skargi Użytkowników dotyczące wykonania przez Partnera usługi oraz weryfikację prawdziwości przekazanych przez niego informacji, warunków, cen.
 7. Portal nie odpowiada za bezprawne działania Turysty lub Partnera, jeżeli Portal nie posiada świadomości faktów i okoliczności.
 8. Portal ponosi względem Partnera odpowiedzialność, maksymalnie do wysokości pobranej opłaty za roczny abonament.
 9. Portal ponosi względem Turysty odpowiedzialność, maksymalnie do wysokości pobranej opłaty za zlecenie - opracowany indywidualny plan wycieczki.
 10. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach  Portalu Turystów bądź Partnerów, Portal jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.
 11. Materiały zamieszczane przez Ototurysta.pl m.in. zdjęcia, filmy, informacje na Portalu są włąsnością wyłącznie Ototurysta.pl.

X Procedura reklamacyjna.

Partner/Turysta ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, wysyłając maila podanego na stronie www.ototurysta.pl w którego treści wpisuje:
-    dane Partnera/Turysty umożliwiające kontakt;
-    rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
-    rodzaj błędnego funkcjonowania;
-    czas, który stanowi podstawę reklamacji;
-    zarzuty Partnera;
-    okoliczności uzasadniające reklamację;
-    ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej:

 1. Portal, rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 21  dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 2. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Partnera/Turyste adres e-mail.
 3. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

XI Przepisy końcowe.

 1. Każda ze stron poniesie odpowiedzialność za nienależyte wykonie postanowień Umowy i/lub regulaminu oraz za naruszenie wszelkich praw własności intelektualnej.
 2. Portal dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, poinformuje na stronie Ototurysta.pl.
 3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Turystów.
 4. Opłacony Abonament, w wyjątkowych sytuacjach (np. zamknięcie obiektu) na prośbę partnera może zostać usunięty, do końca okresu na jaki został opłacony. Nie skutkuje to korektą w płatności za usługę.
 5. Strony nie są uprawnione, bez wcześniejszych ustaleń wyrażonych na piśmie, do przekazania praw/obowiązków, wynikających z niniejszej umowy i regulaminu, osobie trzeciej.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ogólne.

 

Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Portalu http://ototurysta.pl/.

 1. Administratorem danych jest Firma, zwana dalej „Portalem” jest Ototurysta.pl ARLETTA RYSZKA, ul. Mała 7 Kopalnia, 42-274 Konopiska, NIP: 573-259-94-01, REGON: 243666950, który prowadzi działalność za pośrednictwem Portalu http://ototurysta.pl/. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie WWW Portalu.
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
 4. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
 5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.
 6. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
 7. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 8. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.

 

Polityka Prywatności - Pliki COOKIES (Ciasteczka)

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony http://www.ototurysta.pl/.

Portal prowadzony pod adresem http://www.ototurysta.pl/ administrowany jest przez:  Ototurysta.pl ARLETTA RYSZKA, ul. Mała 7 Kopalnia, 42-274 Konopiska, NIP: 573-259-94-01, REGON: 243666950, zarejestrowany w rejestrze CEIDG, dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane infomacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Portalu.

Czym są Pliki Cookies?

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służace do przeglądania zawartości Portalu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się http://www.ototurysta.pl/ nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

Portal informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Portalu. Korzystając ze stron Sklepu, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

Rodzaje i cel korzystania przez http://www.ototurysta.pl/ Plików Cookies?

SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.

 • m.in. polepszenie nawigacji na stronie.

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.

 • przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał z Portalu za pośrednictwem Partnera.

ZEWNĘTRZNE:  pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics.

 • prowadzenie statystyk.

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji."

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Portalu.

Jakie dane są przetwarzane?

http://www.ototurysta.pl/ przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Portalu.

Portal zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Przekierowanie do innych stron.

Portal http://www.ototurysta.pl/  zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies. Portal Ototurysta http://www.ototurysta.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.

Zmiany.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

 

Pliki do pobrania:

Word http://ototurysta.pl/docs/FORMULARZ_REKLAMACYJNY_Ototurysta.pl.docx